Föreningens stadgar har den 12 oktober 2015, efter två på varandra följande stämmor, ändrats så att andra stycket i §8 istället för tidigare lydelsen:

”För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens kostnader för den löpande verksamheten samt för de i 9 § angivna avsättningarna. Årsavgifterna fördelas efter bostadsrätternas andelstal och erläggs på tider som styrelsen bestämmer.” nu istället lyder:

”Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas andelstal och erläggs på tider som styrelsen bestämmer.”

Stadgeändring