Stadgeändring

Föreningens stadgar har den 12 oktober 2015, efter två på varandra följande stämmor, ändrats så att andra stycket i §8 istället för tidigare lydelsen: “För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens kostnader för den löpande verksamheten samt för