Årsstämma

2018 års stämma hålls kl 18 den 17 maj på restaurant Lutisköket på Torsgatan. Kallelse kommer i postfacken i slutet av april. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 april 2018.

Stadgeändring

Föreningens stadgar har den 12 oktober 2015, efter två på varandra följande stämmor, ändrats så att andra stycket i §8 istället för tidigare lydelsen: ”För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens kostnader för den löpande verksamheten samt för

Varmvattnet

Vi har nyligen höjt temperaturen på vårt varmvatten från 56 grader till 60 grader, för att minimera risken för farliga legionellabakterier. Efter klagomål på för hett kranvatten har vi justerat temperaturen till 58 grader.