Årsstämma

2017 års stämma hålls kl 18 den 27 april på restaurant Lutisköket på Torsgatan. Kallelse kommer i postfacken i början av april. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2017.

Nytt träd

Vi har fått ett nytt träd på gården utanför Granskolan. Det nya trädet, som ersätter den blodlönn vi tvingades såga ner, är en ung korallapel kallad Dr. Sprenger. Efter planteringen visar det sig att trädet inte lever upp till vad…

Stadgeändring

Föreningens stadgar har den 12 oktober 2015, efter två på varandra följande stämmor, ändrats så att andra stycket i §8 istället för tidigare lydelsen: ”För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens kostnader för den löpande verksamheten samt för…

Varmvattnet

Vi har nyligen höjt temperaturen på vårt varmvatten från 56 grader till 60 grader, för att minimera risken för farliga legionellabakterier. Efter klagomål på för hett kranvatten har vi justerat temperaturen till 58 grader.

Fjärrvärme

Häromveckan hade vi ett dagslångt avbrott i fjärrvärmeleveransen p g a arbetet som pågår utanför vår fastighet. Det ledde till att att vi saknade varmvatten hela den dagen. Föreningen hade inte fått information om detta avbrott. Orsaken till detta var…